U bent hier:

Algemene Informatie

Als vereniging hebben we een aantal belangrijke documenten zoals onze statuten, ons huishoudelijk regelement en de algemene voorwaarden voor leden.

Huishoudelijk regelement en statuten 

Ons huishoudelijk regelemt is de vinden onder deze link.

Algemene voorwaarden

 1. Deelnemers hebben het recht om deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde trainingen en activiteiten, mits daar ruimte voor is, zij zich op tijd hebben aangemeld en aan de betalingsvoorwaarden hebben voldaan. 
 2. Activiteiten en trainingen van de vereniging zullen alleen doorgaan indien deze volgens de richtlijnen van de overheid en/of gemeente toegestaan zijn. 
 3. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de door overheid en/of gemeente gestelde richtlijnen. 
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.
 5. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade, van welke aard ook, die aan haar deelnemers overkomen.
 6. Ieder der deelnemers is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. 
 7. Deelnemers dragen zorg voor door de vereniging gehuurde objecten. Schade aan gehuurde objecten dient direct te worden gemeld aan een bestuurslid. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid om deze schade bij de verhuurder te melden.
 8. Deelnemers hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie en andere door hen gemaakte kosten.
 9. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, vervalt hiermee niet enige betalingsverplichting die de betrokkene heeft jegens de vereniging.
 10. Het bestuur mag indien zij dit nodig acht een activiteit annuleren en/of verplaatsen.
 11. Als een activiteit niet door kan gaan zal het bestuur een passende vergoeding vinden
 12. Als een van bovenstaande bepalingen in strijd is met de statuten of de wet, blijven de overige bepalingen van kracht.

Sponsoren